วีซ่าเช็งเกน

วีซ่าเชงเก็น ( Schengen Visa)   วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) คืออะไร วีซ่าเชงเก็น คือ การได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก็นได้ ด้วยการขอวีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก็นเพียงประเทศเดียว ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเก็นอื่นได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของเขตเชงเก็น ทำให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกในการเช้าไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกเชงเก็น ความเป็นมาของกลุ่มประเทศเชงเก็น เกิดจากกลุ่มประเทศในยุโรปจำนวน 14 ประเทศได้ทำความตกลงร่วมกันในการประชุมที่เมือง Schengen ประเทศลักเซมเบิร์ก เมื่ออวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1985 ว่าด้วยเรื่องการลดปัญหาการตรวจสอบที่พรมแดน รวมทั้งลดความล่าช้าของบรรดายานพาหนะที่จะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นระยะเวลานานๆ  และในปี ค.ศ. 1990  ได้มีการเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยเรื่องนโยบายวีซ่าเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า กลุ่มประเทศสมาชิกจำนวน 26 ประเทศให้ถือเป็นหนึ่งรัฐเดียวกัน ผู้เดินทางที่เป็นพลเมืองของ 26 ประเทศไม่ต้องถือหนังสือเดินทางเข้าและออกประเทศสมาชิกได้ ส่วนผู้เดินทางนานาชาติเดินทางผ่านด่านตรวจเข้าและด่านตรวจออกจากประเทศแรกที่เดินทางเข้าไป และเมื่อผ่านด่านตรวจแรกที่เข้าไปแล้วไม่ต้องผ่านด่านตรวจภายในจากประเทศอื่นๆในกลุ่มสมาชิกเชงเก็นอีก กฎในการยื่นขอวีซ่าเชงเก็น ผู้เดินทางสามารถเลือกที่จะขอวีซ่าจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศแรก ที่ผู้เดินทางมีวัตถุประสงค์จะเดินทางเข้าไปถึงก่อนประเทศอื่นๆ หรือ เลือกขอวีซ่ากับสถานทูตในประเทศ ที่ผู้เดินทางจะเข้าไปใช้เวลาอยู่นานกว่าประเทศอื่นๆทั้งหมดในแผนการเดินทาง วีซ่าเชงเก็นมีอายุนานเท่าไร ผู้เดินทางจะได้รับวีซ่าเชงเก็นมีอายุนานไม่เกิน 90 วัน เดินทางภายในระยะเวลานาน 6 […]

วีซ่าเช็งเกน Read More »