2010 The World’s Most Beautiful College Campuses

ขอแนะนำมหาวิทยาลัย 10 แห่งในโลก ที่ Forbes (2010) ยกย่องว่ามี Campus ท่ี่สวยงาม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องหลักสูตร ค่าใช้จ่าย เพื่อนหรือญาติที่อยู่ในเมืองนั้นๆแล้ว บางคนก็พอใจอยากเลือกส่งสมัครไปที่มหาวิทยาลัยเพราะบรรยากาศของมหาวิทยาลัย 1.  Kenyon College  เมือง Gambier, Ohio  https://www.youtube.com/watch?v=k-3aJ3gwCAE 2.  Oxford University เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ  https://www.youtube.com/watch?v=n9EUqIoBJXA 3.  Princeton University เมือง Princeton, New Jersey  https://www.youtube.com/watch?v=VMXHBNqQ6v8 4.  Scripps College เมือง Claremont, California  https://www.youtube.com/watch?v=idTkzySor7o 5.  Stanford University เมือง Palo Alto, California   https://www.youtube.com/watch?v=JvK0mkSpcso 6.  Trinity College เมือง […]

2010 The World’s Most Beautiful College Campuses Read More »