STEP Program ของมหาวิทยาลัย Stanford

Stanford – Thai Exchange Program หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเรียกย่อๆว่า  STEP  เป็นโครงการริเริ่มโดยนักศึกษาไทย และนักศึกษาไทย-อเมริกัน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ( ค.ศ.1997) โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักศึกษาไทยมีโอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น มหาวิทยาลัย Stanford เพื่อเตรียมตัว และเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ โครงสร้างของหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแก่นักศึกษาไทย และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ. 2554 นับเป็นระยะเวลานาน 15 ปีแล้ว ผู้สมัครจะต้องเขียนเรียงความส่งไปให้คณะกรรมการอ่าน รวมทั้งมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย ในแต่ละปี จะมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกประมาณ 5-8 คน หรือมากกว่านั้นจากทั่วประเทศไทย โครงการนี้จะจัดในเดือนเมษายน เป็นระยะเวลานานประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากได้รับการคัดเลือก นักศึกษาจะได้เรียนวิชา Writing และ Presentation มีโอกาสฝึกการถกเถียงในห้องเรียน เกี่ยวกับงานวิจัยที่ตนเองสนใจ ตลอดจนจัดเตรียมหัวข้อวิจัย เตรียมมีส่วนร่วมในการอภิปราย และก่อนสิ้นสุดโครงการ จะต้องนำเสนองานวิจัยให้ชุมชนนักเรียนไทยที่ Stanford และแขกรับเชิญฟัง นักศึกษามีโอกาสพักในหอพักมหาวิทยาลัย และได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวอเมริกัน มีเพื่อนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Stanford […]

STEP Program ของมหาวิทยาลัย Stanford Read More »