บริการไปรษณีย์เพื่อการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

ผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา จะใช้บริการไปรษณีย์เพื่อการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา 3 ครั้ง คือ 1. ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ได้ที่ทำการไปรษณีย์ 260 แห่งทั่วประเทศ (ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทุกจังหวัด) เพื่อทำรายการจองวัน เวลาสอบสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ ทำรายการนัดหมายสอบสัมภาษณ์วีซ่าทางโทรศัพท์ (ราคา 20US$ หรือ 660 บาท ) หรือทางอินเตอร์เน็ต (ราคา 12 US$ หรือ 396 บาท) ข้อสังเกต จำนวนเงินบาทอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ทราบ อนึ่ง สำหรับค่าธรรมเนียมรหัสเข้าใช้เฉพาะ ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเลือกชำระ โดยให้ต้ดจากบัตรเครดิตได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย หากผู้ยื่นขอวีซ่า ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) จากที่ทำการไปรษณีย์ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ได้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น เช่น […]

บริการไปรษณีย์เพื่อการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา Read More »