TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง TOEFL iBT หรือ Test of English as a Foreign Language internet-based Test คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัยว่า ผู้ใช้สามารถผนวกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในเชิงวิชาการได้มากน้อยเท่าไร TOEFL เริ่มใช้ครั้งแรกในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1963-1964 TOEFL ได้พัฒนาเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบจากการฝนด้วยดินสอดำเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้องลงบนกระดาษที่เรียกว่า TOEFL Paper-based Test หริอ TOEFL PBT ไปสู่การทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ในปีค.ศ. 1998 หรือที่เรียกกันว่า TOEFL Computer-based Test หรือ TOEFL CPT ข้อสอบ TOEFL ได้ถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ผู้สอบสามารถผนวก 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้ดียิ่งขึ้น จีงได้เกิดการทำแบบทดสอบผ่าน internet ที่เรียกว่า TOEFL […]

TOEFL iBT คืออะไร ใช้เมื่อไรบ้าง Read More »