วิธีการส่งเงินให้นักศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ

ผู้ปกครองสามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์เพื่อทำการส่งเงิน หรือโอนเงินไปให้นักเรียนใช้ได้หลายวิธี ดังนี้คือ 1. ดราฟท์ธนาคาร (Bank Draft) เป็นตราสารประเภทตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก ระบุชื่อผู้รับเงิน (ส่วนใหญ่เป็นชื่อนักศึกษา) และจำนวนเงิน ผู้ปกครองสามารถส่งดราฟท์ไปให้ผู้รับทางไปรษณีย์ เช่น ส่งในรูปไปรษณีย์ด่วน เช่น EMS, DHL, Fedex ฯลฯ  ซึ่งผู้ปกครองอาจจะต้องชำระเงินค่าส่งแพง แต่วิธีนี้จะมีคนเซ็นชื่อรับซองเอกสารทำให้ผู้ส่งเกิดความสบายใจได้ว่า นักศึกษาได้รับเงินจำนวนนั้นแล้ว ผู้รับจะนำดราฟท์ไปเข้าบัญชีธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ ซึ่งจะใช้เวลาขึ้นเงินประมาณ 2-15 วัน แล้วแต่นโยบายของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ ตราสารประเภทนี้ผู้อื่นนำไปใช้ไม่ได้ หากสูญหายสามารถขอให้ธนาคารที่ออกดราฟท์ (ในประเทศไทย)ออกฉบับใหม่ทดแทนได้ โดยผู้ถือตราสารประเภทนี้ หรือผู้แทนต้องนำใบแจ้งความ สำเนาดราฟท์ และจดหมายมอบฉันทะ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือดราฟท์ไปแสดงที่ธนาคาร ผู้ปกครองควรถ่ายสำเนาเอกสารดราฟที่นักศึกษาซื้อเก็บไว้ด้วย ค่าธรรมเนียมดราฟท์ ประมาณ 200-500 บาท ขึ้นอยู่กับสกุลเงินและธนาคารที่ออกตราสารนั้น เช่น ธนาคารกรุงเทพ คิดค่าธรรมเนียมการออกดราฟท์จำนวน 200 บาท ค่าอากรแสตมป์อีก 3 บาท รวมเป็นเงิน 203 บาท ต่อการออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 ฉบับ […]

วิธีการส่งเงินให้นักศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ Read More »