เมื่อไรต้องขอTransit Visa

เมื่อไรต้องขอTransit Visa เมื่อไรต้องขอTransit Visa  Transit Visa คือ วีซ่าระยะสั้นที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเดินทางผ่านเข้าไปในประเทศที่หนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปสู่ประเทศเป้าหมายปลายทาง คำว่า Transit Visa มีใช้กันอยู่ใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ 1. Airport Transit Visa  หรือ  Airside Transit Visa  คือ วีซ่าใช้แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินในกลุ่มประเทศ Schengen โดยจะอนุญาตให้ผู้เดินทางเดินทางเข้าไปในเขตที่ใช้เป็นเส้นทางเดินทางระหว่างประเทศ (International Zone) ของสนามบิน และอยู่ที่สนามบินจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยวบินที่จะออกเดินทางไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง ในช่วงระยะเวลาไม่เกินกี่ชั่วโมงแล้วแต่ประเทศนั้นๆจะกำหนด เช่น ไม่เกิน 10 ชั่วโมง  คนไทยไม่อยู่ในรายการที่ต้องทำวีซ่าประเภทนี้ ผู้ที่ต้องยื่นขอวีซ่า Airport Transit Visa ในสนามบินกลุ่มประเทศเชงเก้น ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติดังนี้คือ   Afghanistan, Bangladesh, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Ethiopia, […]

เมื่อไรต้องขอTransit Visa Read More »