มหาวิทยาลัยใดบ้างที่ไม่ใช้คะแนนสอบ SAT

SAT  หรือ Scholastic Aptitude Test เป็นข้อสอบมาตราฐานที่ใช้วัดความรู้ด้านภาษาและคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผลคะแนน SAT จะใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการส่งสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่ต้องการสมัครสอบ SAT สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ College Board:   http://sat.collegeboard.org/home?affiliateId=nav&bannerId=h-satb ข้อสอบจะมี 2 ชนิดคือ 1. SAT Reasoning Test หรือ SAT I 2. SAT Subject Test หรือ SAT II ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์,ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และ ภาษาต่างประเทศ โดยทั่วไปนักเรียนจะสอบเฉพาะ SAT I ซึ่งผลคะแนนที่ได้รับ จะถูกนำไปพิจารณาประกอบร่วมกับคะแนนสอบ TOEFL และเกรดเฉลี่ยสะสมที่เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมา เพื่อชี้วัดว่า นักเรียนมีคุณสมบัติที่จะส่งสมัครวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยระดับที่มีการแข่งขันสูงได้หรือไม่ นักเรียนบางท่านที่อ่อนวิชาภาษาอังกฤษมักจะมีอาการไม่มั่นใจว่า ตนเองพร้อมจะสอบ SAT หรือไม่ นักเรียนกลุ่มนี้จะสนใจหาข้อมูลว่า มีวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยใดบ้างที่ไม่ต้องยื่นคะแนนสอบ SAT เว็บไซต์ Fairtest […]

มหาวิทยาลัยใดบ้างที่ไม่ใช้คะแนนสอบ SAT Read More »