หลักสูตร BTEC แตกต่างจากหลักสูตร A Level และ IB อย่างไร

หลักสูตร BTEC แตกต่างจากหลักสูตร A Level และ IB อย่างไร หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของสหราชอาณาจักร ที่จะใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้โดยตรง โดยนักเรียนไม่ต้องเรียนหลักสูตรประเภท Foundation Year หรือ International Foundation Year ก่อน มีอยู่  3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ หลักสูตร BTEC level 3 หลักสูตร GCE A Level หลักสูตร IB Diploma เป็นที่น่าสังเกตว่า ในแต่ละหลักสูตรจะมีการกำหนดอายุของผู้เรียนไว้ด้วย ทั้งนี้เพราะกฏในการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ถ้าอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์จะไม่มีมหาวิทยาลัยใดรับเข้าเรียน หลักสูตรทั้งสามที่กล่าวมาแล้วคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร ความหมายของเนื้อหาหลักสูตร BTEC, GCE A Level และ IB Diploma หลักสูตร BTEC BTEC […]

หลักสูตร BTEC แตกต่างจากหลักสูตร A Level และ IB อย่างไร Read More »