แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเรียนต่อประเทศต่างๆ

กระแสการไปศึกษาต่อต่างประเทศกลายเป็นความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาภาษาต่างประเทศ หรือเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองเพื่อผลลัพธ์คือ ความโดดเด่นต่อการที่จะได้รับโอกาสดีๆในการเลือกงานที่จะทำและต่อรองเรื่องเงินเดือน หรือเป็นไปเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิธีการคิด การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเป็นพลเมืองโลก บางท่านเลือกประเทศที่จะไปศึกษาต่อเพราะมีใจรักและนิยมในประเทศนั้นๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บางท่านอาจเลือกมองจุดเด่นในวิทยาการของประเทศนั้น บ้างพิจารณาจากงบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการศึกษาต่อจากประเทศที่สนใจ ฯลฯ จะอย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่างๆ จัดทำไว้เพื่อผู้สนใจจะได้ทำการศึกษาหาข้อมูลและทำการติดต่อไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง หรือเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกับบุคคลที่สาม อาจหมายถึงท่านผู้ปกครองหรือที่ปรึกษาทางการศึกษาก็ได้ เว็บไซต์กลางๆที่จะมีข้อมูลของประเทศต่างๆให้เลือก เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบด้วยตนเองทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีเปิดสอน ค่าใช้จ่าย ที่พัก และบางแห่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ เรื่องราวของเมืองนั้นๆ และฯลฯ เหมาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาที่ต้องการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งบริการของเอเจนซี่ที่อาจจะมีตัวเลือกยังไม่โดนใจผู้เรียน เพื่อเปิดโอกาสมห้ผู้เรียนมีทางเลือกในการหาที่เรียนได้เพิ่มมากขึ้น เว็บไซต์เหล่านั้น ได้แก่ https://www.timeshighereducation.com/student/where-to-study https://www.masterstudies.com/ https://www.topuniversities.com/where-to-study/home https://www.studyabroad.com/full-degree-worldwide https://www.goabroad.com/study-abroad https://www.gooverseas.com/study-abroad https://studylink.com/countries/ https://www.bachelorsportal.com/countries/ https://www.study.eu/ https://wenr.wes.org/category/education-system-profiles https://www.usnews.com/education/best-global-universities หมายเหตุ  เว็บไซต์ต่างๆที่ให้ไว้นี้เมื่อเวลาผ่านไป 4-5 ปี เว็บไซต์อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง แต่ ณ เวลาปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ยังใช้ทำงานได้ดีอยู่ ARGENTINA 1. http://www.en.argentina.ar/_en/science-and-education/ 2. http://www.en.argentina.ar/advf/documentos/488ddb5e6f4752.63041178.pdf AUSTRALIA […]

แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเรียนต่อประเทศต่างๆ Read More »