เว็บไซต์การขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร (2)

ขั้นตอนการขอวีซ่าไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร 1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์  http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx   เมื่อใส่เครื่องหมาย / ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างล่างในภาพเพื่อยืนยันการอ่านข้อมูลและคำแนะนำข้างต้นแล้ว นักศึกษาจะเริ่มต้นด้วยการกรอก Application Security ซึ่งก็คือกรอกอีเมล์และรหัสส่วนตัว (Password) เพื่อแสดงตัวตนของผู้กรอกทุกครั้งที่มีการเข้าใช้ในหน้าแบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกยังไม่เสร็จ ดังนั้น หากนักศึกษาไม่สามารถกรอกให้เสร็จได้ภายในวันเดียวกัน นักศึกษาสามารถ save ข้อมูลไว้และกลับมากรอกต่อในภายหลังได้ เนื้อหาในการกรอกฟอร์มวีซ่าจะประกอบด้วยรายละเอียดส่วนตัวของผู้ยื่นขอวีซ่า อาทิ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด วันที่จะเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ชื่อที่อยู่ในการติดต่อเมื่อไปถึงสหราชอาณาจักร ชื่อบิดามารดา ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำในการขอวีซ่านักเรียน Tier4  หรือดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มมาลองกรอกในกระดาษก่อนที่จะกรอกออนไลน์ก็ได้ ผู้สนใจลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/studying/adult-students/apply-outside-uk/# ในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หน้าสุดท้ายจะมีคำถามที่ถามว่า นักศึกษาเป็นผู้กรอกฟอร์มเอง หรือให้ผู้อื่นกรอกให้ เมื่อนักศึกษาอ่านตรวจทานข้อความที่กรอกไปแล้วว่า มีส่วนใดกรอกผิด สามารถคลิกเข้าไปแก้ไขได้ก่อนจะสั่ง Print ออกมา แต่ เมื่อสั่ง Print ออกมาแล้วจะย้อนกลับไปแก้ไขใหม่อีกไม่ได้ นอกจากกรอกฟอร์มใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ Print ฟอร์มที่กรอกเสร็จออกมา ให้นักศึกษาเซ็นต์ชื่อบนกระดาษที่ Print นั้นด้วย […]

เว็บไซต์การขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร (2) Read More »