แนะนำเว็บไซต์ Virtual Consulting Office-Education USA

ขอแนะนำเว็บไซต์ Virtual Consulting Office-Education USA(VCO)   VCO เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ต้องการค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง เรื่องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาคือ Dr Viktar Khotsim Dr. Viktar  Khotsim เดิมเคยเป็นเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาประจำอยู่ที่ศูนย์ EducationUSA ที่เมือง Minsk ในประเทศ Belarus  วัตถุประสงค์ของเว็บท่าแห่งนี้คือ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาจากศูนย์ EducationUSAทั่วโลก คำถามคำตอบจะมีอยู่หลากหลายภาษาไม่ต่ำกว่า 34 ภาษา VCO ไม่สามารถแทนที่การให้คำปรึกษารายบุคคลได้ เพียงแต่คำถามคำตอบใน VCO จะทำให้ผู้ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการวางแผนที่ดีที่จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษามืออาชีพ และทราบวิธีการที่จะถาม เพื่อให้ได้รับคำตอบอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ภายในเว็บไซต์จะมีคลังคำถามทั้งหมด 8 ประเภทได้แก่ 1. ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 2. ขั้นตอนการสมัคร 3. แบบทดสอบมาตราฐาน 4. ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 5. ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญโทขึ้นไป 6. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลอเมริกัน 7. […]

แนะนำเว็บไซต์ Virtual Consulting Office-Education USA Read More »