B-1 visa, B-2 visa

วีซ่าเยี่ยมเยียนชนิด B คือ วีซ่าสำหรับผู้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาชั่วคราว มี 2 ประเภทคือ 1. วีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อธุรกิจ B-1 เช่น นักกีฬา นักธุรกิจ นักลงทุน อาจารย์ ผู้บรรยาย นักวิจัย วิศวกรติดตั้งอุปกรณ์ วิศวกรขายอุปกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรม นักการตลาด ผู้เข้าร่วมประชุม หรือ ผู้ร่วมงานแสดงสินค้า โดยบุคคลประเภทต่างๆดังกล่าว ได้รับเงินเดือนจากประเทศที่ส่งไปดูงานในสหรัฐอเมริกา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://travel.state.gov/pdf/BusinessVisa.pdf หรือ 2. วีซ่า B อีกประเภท คือ วีซ่า B-2 สำหรับผู้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน หรือไปเพื่อการรักษาสุขภาพ หรือ เพื่อศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี กีฬา โดยไม่ได้รับของรางวัล หรือเงินค่าตอบแทนจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1262.html หรือ ผู้ที่ต้องการมีวีซ่าประเภท B ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออายุเกิน 80 […]

B-1 visa, B-2 visa Read More »